11 juli 2019

Professionaliteit in samenspel

Op het jaarlijkse symposium van de Werkplaatsen Sociaal Domein staan dit najaar de sociaal professionals in de schijnwerpers. Zij zijn van onschatbare waarde, professionals zijn tenslotte de dragers van de transformatie. In de praktijk betekent dit dat er veel van hen wordt verwacht. Ze moeten met iedereen samenwerken: van de wijkagent tot specialistische hulpverleners, de jeugdbescherming en het buurtteam sociaal. Hoe gaan professionals hiermee om, zonder hun identiteit uit het oog te verliezen? 

  • Datum: 25 november 2019
  • Tijd: Van 9:30-12.00 uur zijn de optionele werkbezoeken. Het symposium is van 13.00 tot 17:00 uur
  • Locatie: The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1, Utrecht
  • Ticket: 60 euro voor middagdeel, 80 euro voor ochtend én middagdeel

 

Professionaliteit in samenspel

Professionals in het sociaal domein opereren duidelijk in een spanningsveld. Ze hebben de opdracht om dichtbij de burger te staan, om interprofessioneel te werken en dienen zich ook nog te bemoeien met beleid. Ze gaan van overleg naar overleg en zijn altijd bezig met het sluiten van compromissen. Dit samenspel met inwoners, professionals en beleidsmakers is nodig, maar zorgt er ook voor dat professionals continu verschillende petten op moeten zetten, waardoor hun eigen identiteit onder druk komt te staan.

Tijdens dit symposium verkennen we de verschillende manieren waarop professionals samenwerken. Wat zijn successen en knelpunten? In hoeverre draagt het samenspel daadwerkelijk bij aan nabijheid en preventie? Weten professionals nog wie ze zijn en waar ze voor staan?

Werkbezoek en symposium

In de 14 Werkplaatsen Sociaal Domein werken sociaal professionals, beleidsmedewerkers, onderzoekers, docenten, studenten en burgers en cliënten samen in lerende onderzoekspraktijken. Ze staan met hun voeten in de dagelijkse praktijk. Het symposium bevat een lezing, drie leerbijeenkomsten en een gesprek tussen professionals over het samenspel waar zij dagelijks mee te maken krijgen. Je kunt je alleen voor het symposium in de middag aanmelden of mee op werkbezoek in de ochtend. Dock Utrecht opent samen met de Werkplaats Utrecht haar deuren. Ga bij één van drie locaties van Dock op bezoek en hoor wat Dock en de Werkplaats Sociaal Domein Utrecht samen doen.

Programma

09.30 – 10.00: Inloop
10.00 – 12.00: Werkbezoek
12.00 – 13.00: Lunch deelnemers werkbezoek
12.30 – 13.00: Inloop symposium
13.00 – 14.00: Lezing Lex Veldboer, lector Stedelijk Sociaal Werken aan de Hogeschool van Amsterdam en penvoerder Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam. Veldboer baseert zijn lezing op het werk van Bernardo Zacka: ‘When the State meets the streets’ (2017). Zacka schreef een veelgeprezen boek over street level professionals die als moral agents met dilemma’s worstelen. Tussen welke spanningsvelden laveren professionals in het Nederlandse sociale domein? En hoe nemen ze besluiten? Veldboer spreekt over de opkomst van de slash professional die voortdurend professionele en managementlogica's tegen elkaar moet afwegen. Hij gaat in op wat professionals hiervoor nodig hebben en pleit onder andere voor betere inbedding van peer accountability in teams, tussen professionals uit verschillende domeinen en in het onderwijs.
14.00 – 15:15: Deelsymposia:

  • Sociale basis: ‘De Sociale Basis terug van weggeweest’, schrijft Movisie in een startnotitie in 2018. Veel van de lerende praktijken van de Werkplaatsen Sociaal Domein spelen zich af in die sociale basis en zijn gericht op het versterken ervan. In deze deelsessie delen we de lessen uit die lerende praktijken via pitches over een aantal kwesties: Wat is het en wat is de sociale kwaliteit van de sociale basis? Wie zijn de spelers en wat is het spel? En wat is de impact van de sociale basis?
  • Interprofessioneel werken: Over samenwerking worden tal van beleidsnotities geschreven, er wordt volop geïnvesteerd in trainingen en verschillende organisatievormen worden ingevoerd, zoals casuïstiekbesprekingen, coördinatiepunten en ketenprotocollen. Soms leiden deze investeringen tot een succes, maar heel vaak ook niet. Deze sessie gaat in op één van de mogelijke oorzaken, namelijk de verschillen in perspectieven op de cliëntsituatie. Is interprofessioneel handelen zo complex geworden doordat de verschillende partijen er verschillende logica’s erop na houden? Hoe kunnen we tot een gedeelde logica komen?
  • Agenderen van sociale kwesties: Wat is de rol van sociaal professionals als het gaat om het agenderen van sociale kwesties? Tijdens deze sessie wordt besproken dat sociaal professionals niet alleen agenderen richting beleidstafels, maar ook in de richting van het publieke debat, de gemeenschap en het professionele netwerk. Recent bloeit de discussie over het vak weer op: is het een mensenrechtenberoep? Gaat het uiteindelijk om sociale rechtvaardigheid in de praktijk? En biedt de capability benadering dan handvatten? Mede aan de hand van een casus gaan we veel met de deelnemers samen op zoek naar antwoorden.

15.15 – 15.45: Pauze
15.45 – 16.30: Professionals aan het woord over samenspel en identiteit
16.30 – 16.45: Reflectie
16.45 – 17.30: Borrel

Werkbezoeken

Werkbezoek project DURF!: evenementen organiseren voor en door jongeren
Kijk mee met project DURF! dat samen met jongeren evenementen in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern organiseert. DURF! gaat uit van de krachten van jongeren. De achtergrond of eventuele problemen van de jongeren spelen hierbij geen rol. Ga op bezoek bij het Buurtcentrum ‘Bij de Buren’ waar stagiaires vertellen over de manier waarop zij de behoeften van jongeren verkennen en hen betrekken bij de organisatie van evenementen. Welke resultaten hebben zij bereikt? Leer meer over het werken in een Studenten Leerbedrijf en over de theoretische onderbouwing van de strategie en de methodiek van DURF!

Het Vorstelijk Complex: als sociaal professional werken in een multifunctionele accommodatie
Twee oude schoolgebouwen in Zuilen in Utrecht vormen het Vorstelijk Complex: een cultuurhuis, congreslocatie, horecagelegenheid en buurthuis ineen. Je wordt verwelkomt door het zangkoor Levenslust, daarna ga je op bezoek bij Queridon taal & horeca. Tenslotte hoor je welke methodieken worden ingezet en denk je samen met professionals na over de vraagstukken bij zo’n multifunctionele locatie en hoe je daar als professional in samenwerking met inwoners mee om gaat. Bij de organisatie van alle activiteiten op dit complex spelen namelijk ook dilemma’s. Want sommige inwoners willen activiteiten voor zichzelf; de ene buurtbewoner wil een yogaklasje met rust in het buurthuis, een andere wil op datzelfde moment juist kunnen frituren. Hoe los je dat op?

Een maatjesproject voor tieners tussen de 10 en 14 jaar
Tieners in de leeftijd 10-14 jaar hebben een kwetsbare leeftijd. Ze zitten nog op de basisschool, maar voelen zich hier net iets te oud voor. Of ze hebben net de stap naar het voortgezet onderwijs gemaakt, maar voelen zich daar net te jong voor. Deze leeftijdsgroep vraagt om aandacht om met veranderingen om te gaan. Het maatjesproject is er om te voorkomen dat kleine 'gewone' opvoedingsvragen grote opvoedvragen worden. Denk bijvoorbeeld aan pestgedrag, communicatie binnen het gezin, praten over gevoelens en emoties, het ontwikkelen van een eigen identiteit. Tijdens dit werkbezoek leer je meer over de meerwaarde van het maatjesproject. Wat zijn succesverhalen en wat zijn de knelpunten? Wat is precies de rol van de sociaal werker binnen dit project?

Buurthuis De Nieuwe Jutter en de Ouderensoos
We maken kennis met De Nieuwe Jutter, een buurthuis in zelfbeheer van bewoners sinds 2008, en met de Ouderensoos (bewoners voor bewoners, een leuke dag voor ouderen). We gaan aan de hand van deze voorbeelden met elkaar in gesprek over de waarde die deze initiatieven hebben. Tenslotte bespreken we het veranderende speelveld. Wat is de opgave in deze tijd voor de sociale sector en welke rollen spelen verschillende partijen daarin? 

 

Download de uitnodiging ook in pdf.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief