13 september 2018

Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland is in Flevoland en in Groningen op 1 juni jl. het project ‘Inclusief werken – Ruimte voor klantmotivatie’ van start gegaan. Het project richt zich op mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt, voor wie de weg naar werk vaak ver uit het zicht is geraakt. Het niet werken leidt tot een minder goede gezondheid en minder kans op werk waardoor deze mensen grote kans lopen om in een neerwaartse spiraal terecht te komen.

In het project wordt onderzocht wat er gedaan moet worden om te zorgen dat mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt gelijke kansen hebben op het vinden van passende reguliere arbeid als mensen zonder deze problematiek. Het klantenperspectief staat hierbij centraal. Doel van het project is het ontwikkelen van effectieve handvatten voor het begeleiden van mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt naar passende reguliere arbeid, als aanvulling op handelingsrepertoire en tool(s) voor professionals W&I en professionals SD. De nieuwe kennis wordt gedeeld met professionals W&I, professionals Sociaal Domein, beleidsmedewerkers en werkgevers en verspreid middels actieonderzoek en/of actieleren om deskundigheid op dit gebied op lokaal en landelijk niveau te bevorderen.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief