Het werkveld heeft afgestudeerden nodig die de uitdagingen rondom de transities in de sociale sector kunnen aangaan. De bachelor opleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) van de Hogeschool van Amsterdam spelen hier op in met het profileringsprogramma Integraal Sociaal Werk.

Maatschappelijke ontwikkelingen het hoofd bieden

De social work sector is sterk in verandering, mede door de huidige inzet van de overheid op een overgang van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij, met een wettelijke basis in de Wmo. De financiële crisis heeft de behoefte aan verandering versneld. Dit stelt het social work in de Amsterdamse metropoolregio voor complexe uitdagingen. De Hogeschool van Amsterdam, als grote regionale kennisinstelling, heeft een speciale verantwoordelijkheid om deze uitdagingen te beantwoorden. Dat doet zij door het opleiden van nieuwe professionals, het bijscholen en trainen van huidige professionals en door kennisontwikkeling en –verspreiding via praktijkgericht onderzoek. Daarin werkt de HvA samen met onder meer de sociale sector (professionals, cliënten, vrijwilligers), met andere kennisinstellingen en met de overheid. Hoofddoel van de innovatiestrategie ISW is een door alle betrokkenen (h)erkend opleiding- en professionaliseringsaanbod waarmee huidige en toekomstige sociale professionals zijn toegerust om deze maatschappelijke ontwikkelingen adequaat het hoofd te bieden.

Wmo en Bakens Welzijn Nieuwe Stijl

Het profiel rust studenten toe om vanuit hun opleidingsspecialisatie met deze uitdagingen aan de slag te gaan. Zo kunnen zij verder vorm geven aan de vernieuwing van de grootstedelijke social work praktijk in ontwikkeling. Richtinggevend daarbij zijn de uitgangspunten van het uitvoeringskader Wmo en de door het werkveld geformuleerde Bakens Welzijn Nieuwe Stijl.

In de praktijk

Het profileringsprogramma omvat het derde en vierde jaar van de voltijd opleidingen CMV, MWD, SJD en SPH. In september 2014 is een groep van ruim 20 studenten gestart met een programma bestaande uit onderdelen van het reguliere programma met een specifieke invulling en nieuwe onderdelen. Het programma vindt grotendeels plaats in de praktijk. In dit studiejaar werken studenten vooral aan opdrachten in de praktijk van de Samen DOEN teams, De basis op Orde (Noord) en in de maatschappelijke opvang. Ze werken daarin samen met medestudenten van verschillende opleidingen en onder begeleiding van in de praktijk werkzame professionals. Zij onderzoeken en werken aan concrete oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken. Dit vraagstuk kan een individu, een gezin of groep betreffen; het vraagstuk kan zich afspelen in een woonhuis, een clubgebouw of ergens op straat in de openbare ruimte. In alle gevallen werken studenten samen vanuit het principe dat de eigen kracht en de netwerken van mensen worden benut in de oplossing van het vraagstuk.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de inhoud van het profiel ISW? Stuur dan een e-mail naar: integraalsociaalwerk@hva.nl.

 

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief