18 mei 2016

Werken in de wijk is een boek waarin de gevolgen van de stelselherziening voor het werk van de sociale professional beschreven worden. Het gaat over de transitie naar een nieuw lokaal systeem van zorg- en dienstverlening, en de transformatie van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving. Het boek is tot stand gekomen in een coproductie tussen de Wmo-werkplaatsen, lectoraten van hogescholen en Movisie.

50 auteurs, allen expert op hun gebied, beschrijven vanuit diverse invalshoeken de elementen van het werken op het niveau van een wijk, buurt of dorp. Het boek is bedoeld als een basisboek voor (aankomende) sociale professionals, maar is ook geschikt voor iedereen die meer wil weten over de nieuwe vormen van sociaal werk en hulpverlening zoals die zich nu in Nederland aan het ontwikkelen zijn. Het is zeer geschikt voor bacheloropleidingen sociaal werk.

Van zorgen voor naar zorgen dat

Sinds 2015 zijn gemeentes verantwoordelijk voor ondersteuning en activering van hun burgers. Dit geldt voor ondersteuning om zo zelfredzaam mogelijk te zijn en om te kunnen participeren in de samenleving. Het overgrote deel van de zorg en dienstverlening wordt nu lokaal door de gemeente georganiseerd. Er ontstaan nieuwe vormen zoals buurt- en wijkteams waarin professionals interdisciplinair samenwerken. Het samenspel met actieve burgers, vrijwilligers en mantelzorgers wordt steeds belangrijker. Sociale makelaars en buurtcoaches helpen mensen activiteiten te ontplooien en goed met elkaar samen te leven. Bij burgers met een ondersteuningsbehoefte onderzoeken de sociale professional en de burger in dialoog welke steun nodig is voor een goed leven in eigen ogen, met als basis wat iemand zelf kan en wat de omgeving kan betekenen. De beroepsuitoefening van professionals verschuift van regionaal naar lokaal, van instellingen naar de samenleving, van zorgen voor naar zorgen dat. Zij werken als brede generalist, maar zijn tevens aanspreekbaar op specifieke deskundigheid.

Meer informatie

Het handboek Werken in de wijk is te bestellen en te downloaden op de website van Uitgeverij SWP. Naar aanleiding van het nieuwe handboek is er het middagsymposium Werken in de Wijk op 6 juni 2016.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief