In 2012 is de eerste fase van de Wmo-werkplaats Utrecht afgerond. Het betrof een programma van drie jaar, bedoeld om praktijkkennis te ontwikkelen en over te dragen aan professionals - werkzaam in zorg en welzijn - over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de afgelopen jaren vond onderzoek plaats, werden studiedagen georganiseerd, onderwijsmodules ontwikkeld en scholingsactiviteiten aangeboden.

Drie lectoraten van het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) werkten hierin samen. De werkplaats was mede mogelijk door een subsidie van het ministerie van VWS. Bij de werkplaats zijn enkele tientallen organisaties en gemeenten aangesloten.

Wmo-kenniskringen
Rond vijf thema’s werden zogenoemde Wmo-kenniskringen gevormd. Hier de opbrengsten daarvan:

  1. Samenspel in het kader van de Wmo. De Wmo vraagt nieuwe vormen van samenwerking, tussen overheid, maatschappelijke organisaties en burgers. We onderzochten wat hierbij belangrijke elementen zijn.
  2. Van Sociaal isolement naar sociale inclusie. In samenwerking met het LESI onderzochten we welke werkwijzen bruikbaar zijn voor het doorbreken van eenzaamheid en sociaal isolement bij mensen in een kwetsbare situatie. Er werden experimenten uitgevoerd en aanpakken ontwikkeld in Amersfoort, Nieuwegein, Utrecht en Veenendaal.
  3. Presentie, Kwartiermaken en Support. Deze drie belangrijke benaderingen werden verkend. Bij de presentiebenadering draait het om de inzet van 'nabije professionals'. Bij kwartiermaken gaat het om methoden om de ontvankelijkheid van onze samenleving te vergroten voor mensen met beperkingen. En de supportbenadering gaat er vanuit dat mensen in buurten op basis van eigen kracht en regie ondersteuning krijgen. Hierbij is veel aandacht voor het versterken van de kwaliteit van het netwerk. Er werd een kwaliteitsinstrument ontwikkeld dat instellingen en teams kunnen gebruiken om te kijken in hoeverre zij volgens deze benaderingen werken. Daarnaast werd een methodiekbeschrijving gemaakt van Wijk en Psychiatrie in Amersfoort.
  4. Signaleren en interventie. Dit thema richtte zich op problematische situaties rond schulden. Het onderzoek heeft geleid tot een training voor professionals van de gemeentelijke kredietbank en alle welzijnsorganisaties in de stad Utrecht. Het doel was verbetering van de dienstverlening aan klanten met problematische schulden, maar ook een betere samenwerking tussen de verschillende professionals van de verschillende betrokken organisaties.
  5. Monitoring, Lokale Beleidsontwikkeling en Zeggenschap. Deze kenniskring richtte zich vooral op de veranderingen die nodig zijn om zeggenschap van Wmo-gebruikers optimaal vorm te geven. Het gaat dan om wat landelijk ook wel bekend staat als 'de Kanteling'. In dit kader werd samen met CliëntenBelang Utrecht een instrument ontwikkeld waarmee de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo gemeten kan worden vanuit gebruikersperspectief. Pilots vonden plaats in de gemeenten Amersfoort, Woerden en Leusden.

 

De Wmo-werkplaats leverde diverse producten op, waaronder het boek Supportgericht Werken in de Wmo en diverse onderwijsproducten en -modules. Ga voor meer informatie over de eerste fase en de plannen voor de tweede fase van Wmo-werkplaats Utrecht naar www.wmowerkplaatsutrecht.nl.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief