20 mei 2014 was de startbijeenkomst van de Wmo-werkplaats Friesland. Projectleider Evelyn Finnema: 'Het was een ontzettend leuke en inspirerende bijeenkomst. Er waren zeventig betrokkenen, variërend van burger, vrijwilliger en professional tot hbo-docent, manager, wethouder en beleidsmedewerker. Het motto van de Wmo-werkplaats Friesland is: samen aan de slag. Op zo’n moment beleef je met elkaar ook echt dat je er samen voor gaat en staat. Het geeft een boost aan het grote wij-gevoel.'

Uniek

Nooit eerder heeft een project vanuit de NHL Hogeschool zo mooi met zoveel partijen de verbinding kunnen maken met onderwijs, onderzoek en het werkveld, stelt dr. Evelyn Finnema, sinds kort projectleider van de gloednieuwe Wmo-werkplaats in Friesland. 'Tijdens de startbijeenkomst waren er mensen vanuit zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, Wmo-adviesraden en de NHL Hogeschool. Het waren allemaal mensen die dit zien als kans om ervaringen, inzichten en kennis te delen, verbindingen te leggen en van elkaar te leren. Het is uniek dat we met een dergelijk groot aantal partijen om de tafel zitten en aan de slag zijn.'

Drie thema’s

In de Wmo-werkplaats Friesland wordt in 2014 en 2015 samen met alle stakeholders aan drie thema’s gewerkt: de ontwikkeling van een eHealthkoffer, eenzaamheidsbestrijding en gebiedsgericht werken. Vooral de eHealthkoffer en gebiedsgericht werken staan in de belangstelling, merkt Finnema. 'Waarschijnlijk omdat gebiedsgericht werken een kernaspect is van de wijze waarop de Friese gemeenten een deel van de zorg- en ondersteuning gaan organiseren. Voor de eHealthkoffer geldt dat we die per organisatie op maat ontwikkelen met zorg- en welzijnsorganisaties. Circa duizend medewerkers zullen een scholing krijgen, uiteraard via een moderne eLearningsmodule.'

Apps voor cliëntenvragen

In de Friese Wmo-werkplaats wordt gezocht naar manieren om professionals ertoe te bewegen meer gebruik te maken van eHealth. Dat gebeurt door ze te attenderen en wegwijs te maken op websites en apps die specifiek ontwikkeld zijn voor cliëntenvragen waar zij in hun werk mee te maken hebben. 'We praten in sessies met professionals over wat ze willen en waar ze tegenaan lopen. We gaan ze nu op maat eHealth-toepassingen bieden. Tegelijk onderzoeken we of ze die toepassingen ook werkelijk gebruiken.'

Studenten participeren mee

'Het mooie van de Wmo-werkplaats is dat we de ervaringen in de praktijk, de scholing die we geven aan professionele sociaal werkers en de onderzoeksresultaten ook vertalen naar onderwijs binnen NHL Hogeschool aan studenten van zorg en welzijn, dus de toekomstige professionals. Bovendien participeren studenten en docenten van de NHL actief in de Wmo-werkplaats. Docenten in de rol van coach en/of trainer en studenten in het kader van een praktijkstage in een gebiedsgericht team, afstudeeronderzoek of een minoropdracht.'

Over een jaar

Finnema is enthousiast over de Wmo-werkplaats. 'Ik zie nu al opbrengsten, namelijk dat we elkaar als betrokken partijen snel weten te vinden. Over een jaar? Dan denk ik dat we volop aan het werk zijn, dat er van alles is gebeurd maar ook dat we beseffen dat we nog maar een half jaar te gaan hebben. We hebben een kleine twee jaar om de drie belangrijke thema’s uit te werken. We zijn er dan nog lang niet, want de beoogde veranderingen van het sociale domein zijn echte transformaties. Het moet echt anders en dat vergt forse inspanningen, creativiteit en zeker ook doorzettingsvermogen. Meer zelfredzaamheid en samenredzaamheid in de samenleving is een uitdaging die alle moeite waard is.'

Neem voor meer informatie contact op met Paul Vlaar (p.vlaar@movisie.nl of 030 789 21 30).

Dit artikel is afkomstig uit MOVISIES 20, juni 2014. MOVISIES is de relatiekrant van Movisie en verschijnt drie keer per jaar. MOVISIES ook bij u in de brievenbus? Meld u nu aan!

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief