Nijmegen heeft sinds 2013 een ontwikkelwerkplaats ‘Doorbreek eenzaamheid en sociaal isolement’. In deze werkplaats wordt een werkwijze ontwikkeld waarmee professionals en vrijwilligers eenzaamheid zo effectief mogelijk kunnen aanpakken. In 2015 is de website met instrumenten klaar, plus een training om eenzaamheid en sociaal isolement waar mogelijk effectief te doorbreken.

Er zijn een heleboel interventies die eenzaamheid en sociaal isolement willen tegengaan. Maar het blijkt dat van veel interventies niet duidelijk is of deze effectief zijn of dat zij slechts een klein effect hebben. Belangrijkste oorzaak? Ze gaan uit van het aanbod van een instelling en sluiten niet aan bij de persoonlijke situatie van de mensen zelf. Meike Heessels: ‘Dat is jammer. Doordat veel aanpakken te generiek van aard zijn wordt er niet mee bereikt wat ze zouden kunnen bereiken’.

Training

Dat dit anders kan, gaat de Wmo-werkplaats Nijmegen samen met professionals en vrijwilligers uit wonen, welzijn en zorg komende tijd bewijzen. Mei 2013 is een pilot gestart ‘Doorbreek eenzaamheid en sociaal isolement’. Er is een werkwijze ontwikkeld met instrumenten die professionals en vrijwilligers kunnen inzetten bij het signaleren, bespreekbaar maken en oppakken van eenzaamheid en sociaal isolement. Hierbij wordt natuurlijk gebruik gemaakt van reeds bestaand aanbod en onderzoek. Belangrijk onderdeel is een training om vrijwilligers en professionals op dit punt te trainen. Deelnemers aan de training zijn gemeenten, vrijwilligers, wijkteams, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, huismeesters en anderen. De training wordt gemonitord door de vijf deelnemende hogescholen en Coalitie Erbij. Ze gaan meten of deelnemers daadwerkelijk bekwamer zijn geworden in het signaleren, bespreekbaar maken en aanpakken van eenzaamheid en sociaal isolement.

Wat wilt u zelf?

Kenmerkend voor de werkwijze en training die in Nijmegen ontwikkeld worden, is dat ze uitgaan van de vraag van mensen die eenzaam zijn. 'Voor veel professionals en vrijwilligers is dat een omslag, maar ik ben ervan overtuigd dat hier de sleutel ligt', vertelt Meike Heessels. 'We hebben instrumenten ontwikkeld waarmee de persoon ondersteund door de professional of vrijwilliger aan de slag gaat. In de training oefenen we met het bespreekbaar maken en aanpakken van eenzaamheid. Het is belangrijk om open vragen te stellen en van daaruit samen een plan te maken. Dit betekent dat je je eigen aannames opzij zet, bijvoorbeeld ‘jij bent eenzaam dus je moet meer contacten krijgen’. Je gaat ook open kijken naar oplossingen. De ene keer is dat koffie drinken met de buren en de andere keer een rouwverwerkingscursus.'

Planning

De Wmo-werkplaats Nijmegen werkt in deze pilot nauw samen met andere Wmo-werkplaatsen, met Coalitie Erbij en met professionals uit het hele land. Wat is er tot nu toe gedaan? 'We zijn in 2013 gestart met het inventariseren van wat er al is. Daarbij viel ons meteen al op dat de meeste bestaande instrumenten gericht zijn op signaleren. In onze aanpak komen alle fasen aan bod, dus niet alleen signaleren maar ook bespreekbaar maken en zoeken naar oplossingen.'

Op dit moment worden de werkwijze en training doorontwikkeld op basis van onderzoek. In de loop van 2014 wordt dit alles getest in een landelijke pilot met professionals en vrijwilligers. 'Daarna wordt de werkwijze en het trainingsmateriaal voor iedereen beschikbaar en is er eind 2015 een online portal beschikbaar via Coalitie Erbij met instrumenten, ervaringen en toepassingen.'

Meer informatie: Meike Heessels, meike.heessels@han.nl.  

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief