19 oktober 2017

Op 8 november is de conferentie ‘Samen leren en ontwikkelen voor een inclusieve samenleving’ van de Werkplaatsen Sociaal Domein. Associate lector Dirk Postma van NHL & Stenden Hogeschool vertelt over de workshops waar hij bij betrokken is en hoe de Werkplaats Sociaal Domein Friesland bijdraagt aan inclusie.

Wat is de focus van de Werkplaats Sociaal Domein Friesland?

‘Friesland is een ruraal gebied met kleine steden. Bewoners zijn gewend om samen zorg en ondersteuning te organiseren. De Werkplaats Sociaal Domein Friesland richt zich vooral op de vraag hoe sociale professionals het beste kunnen aansluiten bij informele vormen van zorg en ondersteuning. De uitdaging is om maatwerk te leveren en uit te gaan van initiatieven van burgers. En hoe je als professional omgaat met de begrenzingen van de systeemwereld.’ 

Bij welke workshops is Friesland is op 8 november betrokken?

‘In de workshop ‘Met bewoners dromen over maatwerk’ gaan we aan de slag met de ‘dromen’-methodiek. Getrainde vrijwilligers en studenten halen in opdracht van de gemeente Leeuwarden ‘dromen’ op van bewoners die zorg en ondersteuning ontvangen: hoe willen deze bewoners hun leven inrichten en wat is daarvoor nodig? De uitkomsten van de gesprekken bespreken we samen met de bewoners en de betrokken organisaties en overheden, zodat zij hun beleid en werkwijze daar op kunnen aanpassen.’

‘In de workshop ‘Succes in maatwerk’ presenteren we de werkwijze van het Atelier Sociaal Domein in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel’, een multidisciplinaire leeromgeving van waaruit studenten samen met gemeenteambtenaren, burgers, sociale en zorgprofessionals de succesfactoren van maatwerk-casuïstiek in beeld hebben gebracht in een Witboek. Tot slot ben ik betrokken bij de workshop ‘Community Mapping: de kracht van een gemeenschap op de kaart’. In deze workshop laten we zien hoe we samen met bewoners de krachten en hulpbronnen in hun eigen leefomgeving in kaart brengen.’

Voor wie zijn de workshops bedoeld en waarom mogen ze deze niet missen?

We willen ambtenaren, professionals en zorg- en welzijnsorganisaties inspireren en hopen dat zij onze werkvormen ook in hun eigen praktijk kunnen gebruiken. Andersom willen we gevoed worden door de deelnemers. De Werkplaats Friesland heeft veel ervaring met het ophalen van verhalen, we zijn op zoek naar werkvormen hoe we de verhalen het beste kunnen teruggeven aan gemeenten en zorgaanbieders. Wat werkt en wat niet? Hoe kun je er in co-creatie voor zorgen dat bewoners zich gehoord voelen en er beter wordt ingespeeld op hun behoeften?

Wat zijn de toekomstplannen van Friesland?

Binnen onze projecten werken we veel met ateliers waarin bewoners, studenten, professionals en beleidsadviseurs bijeenkomen. We voldoen hiermee aan de behoefte van het onderwijs om studenten te betrekken bij de praktijk, van gemeenten om zicht te krijgen op belangeloze perspectieven en aan de behoefte van professionals om uit de dagelijkse praktijk te stappen en even stil te staan. In een atelier kunnen zij reflecteren op hun werk en nieuwe werkvormen uitproberen. Het werken met deze ateliers willen we doorontwikkelen, om te groeien in samen doen wat nodig is om verder te komen.

Leer en ontwikkel mee!

Tijdens de conferentie op 8 november leren professionals onder andere van innovaties om de sociale vitaliteit in wijken te vergroten, gemeenten van evaluatie-instrumenten om effecten van beleid te meten en onderzoekers om doelgroepen beter bij onderzoek te betrekken. Leer en ontwikkel mee en meld je aan.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief