5 december 2016

Op 18 november bezochten rond de tachtig personen een tweede themabijeenkomst van het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS). Dit keer was het thema ‘De burger centraal: wens of werkelijkheid?’. Doel van de themabijeenkomsten van kUS is het delen van kennis en het ophalen van kennisvragen.

Vanaf de 17e verdieping van Bar Beton Rijnsweerd, uitkijkend over het regionaal platformgebied, heette voorzitter Jocko Rensen de deelnemers welkom. Hierna werd een zestal pitches gehouden door collega’s uit het werkveld. Beurtelings kwamen aan bod:

  • Het Pieperproject
  • Wil de kwetsbare burger wel centraal staan?
  • Uitgaan van de bedoeling i.p.v. de letter van de regel (in het kader van het nemen van discretionaire ruimte)
  • Het speelveld voor burgerinitiatieven
  • Burgerparticipatie in een brede Adviesraad
  • Vrijwilligerswerk is gewoon?!

Op een subtiele, humoristische manier wist Theater Draad de inhoud aan de zaal terug te geven.

In zes parallelsessies en op interactieve wijze onderzochten deelnemers en pitchers vervolgens de opgeworpen vragen. In de sessie 'Mensen eerst!' sprak men over het uitgangspunt dat regels en organisaties nuttig zijn, maar niet leidend. Om uit te gaan van de bedoeling en niet van de letter van de regel is echter vertrouwen nodig: vertrouwen in onze inwoners, maar ook in onze collega's, vrijwilligers en professionals. In de sessie 'Wanneer staat de burger centraal?' werden betekenis en dilemma’s verkend van dit voor de transformatie in het sociale domein geldende uitgangspunt.

Situaties van burgers die niet op te lossen lijken via de gewone voorzieningen waren onderwerp van gesprek in de sessie 'Maatwerkbudget'. Lector Organisatie van Verandering in het Publieke Domein, Laurens de Graaf, ging in op de ruimte die hij ziet op het maatschappelijke middenveld voor burgerinitiatieven. Onderwerp in één van de zes sessies was de vraag of het beeld van de overheid ten aanzien van de ‘nieuwe’, zelfbewuste, maatschappelijk actieve burger die regie over zijn eigen leven voert een wensbeeld is, of ook aansluit op de wens tot eigen regie van de burgers zelf. Tot slot voerden deelnemers het gesprek over de vraag hoe je als sociale professional de verschillende behoeften en belangen van hulpvrager en vrijwilliger bij elkaar kunt brengen en zo een bestendige relatie kunt bewerkstelligen.

De middag werd beëindigd met een reflectie van Anja Machielse, Bijzonder Hoogleraar bij de Universiteit voor Humanistiek.

Op korte termijn zijn filmpjes van de pitches en verslagen van de sessies op www.kus.hu.nl te vinden. Wilt u meedenken over één van de onderwerpen in een community of practice? Stuur dan een mail naar kus@hu.nl.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief