Verdrietige jongen zittend voor het raam

De Twentse zorg voor mensen met verward gedrag en hun naasten

Verward gedrag of anders geformuleerd ‘onbegrepen’ gedrag kan impact hebben op persoonlijk en relationeel niveau, buurtniveau en maatschappelijk niveau. In dit artikel gaat de Werkplaats Sociaal Domein Twente in op hoe de landelijke en regionale ontwikkelingen qua organisatie en onderzoek gestroomlijnd zijn. Ook lees je hoe Twentse gemeenten samen met de GGD Twente en het lectoraat Social Work werken aan een sluitende samenwerking tussen professionals, mensen met verward gedrag, hun netwerk en (familie) ervaringsdeskundigen. Een sluitende samenwerking is een onderdeel van integrale cliëntondersteuning. 

Als mensen verward gedrag laten zien dan zijn ze mogelijk de grip op hun leven aan het verliezen.  Er kan sprake zijn van wanhoop door sociale problemen vaak in combinatie met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek, dementie of een (licht) verstandelijke handicap. Het risico is aanwezig dat zij zichzelf, hun naasten of andere burgers schade berokkenen waarbij opgemerkt moet worden dat de meesten lijden in stilte en slechts een klein deel overlast veroorzaakt (VNG, 2020).  Bij 30% van de mensen met verward gedrag is er sprake van psychiatrische problematiek (Spoelstra, 2019).