30 mei 2018

Welke invloed hebben de verschillende organisatiemodellen van wijkteams en de rolopvattingen van gemeenten op de professionele autonomie van sociaal werkers? Deze vraag staat centraal in de pilot ‘De impact van organisatiemodellen op het handelen van professionals’ die de Werkplaats Sociaal Domein Twente in samenwerking met het programma Integraal Werken in de Wijk (IWW) is gestart.

Uniek aan de Werkplaatsen Sociaal Domein is dat zij dichtbij de praktijk staan. De landelijke kennisinstituten hebben baat bij deze regionale wortels en praktijkervaringen. Andersom benutten de Werkplaatsen de overstijgende kennis van de kennisinstituten. Om regionale en landelijke kennis beter aan elkaar te verbinden, zijn de Werkplaatsen Sociaal Domein samen met het programma Integraal Werken in de Wijk een aantal pilots gestart. Annelies Kooiman (IWW en Movisie) en Nicole Ketelaar (Werkplaats Sociaal Domein Twente) bijten de spits af en lichten de pilot waar zij betrokken bij zijn toe.

Wat willen jullie met de pilot bereiken?

Met deze pilot willen we inzicht krijgen hoe landelijke kennis over organisatiemodellen van wijkteams uitwerkt in de regionale praktijk. Meer specifiek, welke gevolgen een gekozen model heeft voor de handelingsruimte en werkwijze van professionals. Saxion (betrokken bij de Werkplaats Sociaal Domein Twente) wil graag (aankomende) professionals ondersteunen bij het vormgeven van nieuwe rollen en bijbehorende competenties. Hier is nog weinig over bekend. Vanuit onze regio krijgen wij signalen dat hier meer kennis over nodig is.

Voor wie en met wie doen jullie dit?

We gaan een onderzoek in verschillende regio’s doen onder sociaal werkers. De resultaten van dit onderzoek dienen ten goede te komen aan competentieprofielen die gehanteerd worden in het onderwijs, zoals in de bachelor opleiding Social Work. Daarnaast biedt het onderzoek gemeenten inzicht in de consequenties van gekozen modellen en aansturing voor de uitvoeringspraktijk.

Hoe willen jullie dit aanpakken en wat is de eerste actie?

We willen een landelijk onderzoek doen onder medewerkers van wijkteams/netwerken met behulp van een vragenlijst. Hiervoor wordt samengewerkt met de onderzoekers van de landelijke peiling (2018) en de organisatiemodellen (2017). Zij zijn ook werkzaam voor het programma Integraal Werken in de Wijk. Andere (landelijke) partners worden nog verkend.

De volgende onderzoeksvragen staan in deze pilot centraal:

  • Wat heeft een sociaal werker in de verschillende voorkomende organisatiemodellen van de sociale wijkteams nodig (randvoorwaardelijk en inhoudelijk) om goed te kunnen functioneren?
  • Welke faciliterende factoren hebben sociaal werkers nodig om invulling te geven aan hun normatieve professionaliteit?
  • Op welke wijze zijn gekozen organisatiemodellen van invloed op de professionele autonomie van sociaal werkers?
  • Hoe ervaren professionals de aansturing door gemeenten, zoals bijvoorbeeld blijkt uit hun opdracht, gedeelde waarden, structuur en financiering waarop vanuit gemeenten gestuurd wordt.

Als alles volgens planning gaat, zijn de eerste resultaten in november bekend.

Op welke manier zorgen jullie binnen de pilot voor het verspreiden van regionale kennis en het benutten van landelijke kennis in de regio?

Het onderzoek borduurt voort op de rapporten Sociale (wijk)teams opnieuw uitgelicht, Organisatievormen van (wijk)teams. Overwegingen en ervaringen van gemeenten in beeld en het Profiel Sociaal werker. De kennis en inzichten worden in een publicatie/artikel beschreven en verspreid via Integraal Werken in de Wijk en de kanalen van de betrokken kennisinstituten en Werkplaatsen Sociaal Domein.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief