16 mei 2017

Hoe bouw je zorgzame netwerken in de buurt? Met die vraag houden veel partijen in de regio Amsterdam zich bezig. Community building is een opgave voor wijkverpleegkundigen, sociale professionals in wijkteams, ervaringsdeskundigen en sociale ondernemers. Vaak is het nog niet zo eenvoudig.

Het doel van dit symposium op 13 juni 2017 is met elkaar te leren van de ervaringen in de Werkplaats Sociaal Domein Regio Amsterdam. Welke slimme vondsten zijn er en welke worstelingen? Kan iedereen gemeenschappen opbouwen of vraagt dit om een specifieke expertise? Kun je community building erbij doen of moet het een kerntaak zijn?

 

Programma

15.10-15.30 Inleiding: Samenlevingsopbouw 2.0
Samenlevingsopbouw was tot begin deze eeuw een zelfstandige professie. Welke vakkennis van toen kunnen we nog goed gebruiken en welke nieuwe kennis bouwen professionals en burgers op?
Lex Veldboer, lectoraat Outreachend Werken en Innoveren

15.30-16.45 Workshops: community building in de praktijk
Hoe ziet de praktijk van netwerkopbouw er op dit moment uit in Amsterdam, Amstelveen, Hoorn en Purmerend? In de workshops wisselen deelnemers kennis en inzichten uit. Na korte presentaties is er volop ruimte voor interactie.

1. Bouwen aan netwerken kan wel/niet wachten
Sociale professionals hebben uiteenlopende ideeën over samenwerking met informele partijen. Ze verschillen ook in de prioriteit die ze eraan verlenen. Een onderzoek naar visies en praktijken toont grote verschillen binnen en tussen wijkteams in Amsterdam, Hoorn en Purmerend. Wat betekent die variatie? Jonathan Berg, Sjoukje Botman en Jeremy Rijnders

2. Werk in uitvoering: Community building via de ABCD-methode in Amstelveen
Onderlinge ondersteuning en zorgzaamheid in buurten wordt steeds belangrijker nu de overheid hier een minder grote rol in speelt. Maar hoe versterk je een gemeenschap op wijkniveau? In de Amstelveense wijk Groenelaan proberen we middels de ABCD-methode (Asset Based Community Building), samen met professionals en bewoners, een beeld te krijgen van de assets die in de wijk aanwezig zijn, en verkennen we manieren om de gemeenschap te versterken.
Rosalie Metze en Jeroen Gradener

3. Community building via sociale media: zegen of zorg?
Jongerenwerkers in Purmerend onderhouden contact met hun doelgroep via online platforms. Wat levert deze aanpak op? En wat doen ze met alle persoonlijke informatie die ze meekrijgen via digitale netwerken, bijvoorbeeld over grensoverschrijdend gedrag?
Charlotte Kemmeren

4. Werk in uitvoering: GGZ-communities in de wijk
Sociale contacten en deelname aan het gewone leven zijn cruciaal voor het herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Maar hoe kunnen mensen die vanuit GGZ-instellingen zelfstandig gaan wonen met elkaar in contact worden gebracht en met vrijwilligers in de buurt? In Stadsdeel Zuid hebben ze hier een werkwijze voor ontwikkeld, waarin ervaringsdeskundigheid, laagdrempeligheid en verbinding een belangrijke rol spelen.
Georgette Groutars – Team ED

5. Stichting Tweestrijd: Voor jongeren door jongeren
Tweestrijd bestaat uit een groep jongeren uit West-Friesland die allen één of meer vrienden hebben verloren aan de gevolgen van kanker of door zelfdoding. De oorzaak van veel verschillende problemen – zoals depressiviteit en drugs- of alcoholverslaving - blijft vaak verscholen, omdat jongeren niet graag over hun problemen of gevoelens willen of durven te praten.

De doelstelling van Tweestrijd is om bepaalde moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken en om jongeren aan te sporen met elkaar in gesprek te gaan. Hierdoor ontstaat wederzijds begrip en respect en kunnen de jongeren beter rekening houden met elkaar.
Marion Pauwels

16.45 – 17.15 uur: Terugkoppeling: Lessen voor de vier steden en andere community builders.

Locatie

Wibauthuis, collegezaal 01B17 of 02B.09,  Amstelcampus, Amsterdam.

Datum en tijd

Dinsdag 13 juni van 15.00 - 17.15 uur (inloop vanaf 14.30 uur) met aansluitend gelegenheid voor borrel en hapje.

NB: In eerste instantie was dit symposium gepland op 6 juni. Wegens omstandigheden is het evenement nu verzet naar 13 juni!

Toegang is gratis.

Aanmelden

Lees meer en meld u aan op de website van de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief