15 oktober 2019

Het lectoraat Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van Hogeschool Viaa heeft in 2018 en 2019 onderzoek gedaan naar het collectief werken door sociale wijkteams in Zwolle. Aan de hand van een bundeling van drie vooronderzoeken (een literatuuronderzoek, een kwantitatief vooronderzoek en een kwalitatief vooronderzoek) is in samenwerking met de gemeente Zwolle dit hoofdonderzoek tot stand gekomen. Het onderzoek bestaat uit een serie diepte-interviews met veertien Zwolse professionals en een focusgroepsgesprek met expertleden.

Assenstelsel

In het rapport komt naar voren dat het belangrijk is dat in discussies over ‘collectief werken’ duidelijk is wat men eronder verstaat. In een nieuw model hebben de onderzoekers het werk van professionals in kaart gebracht, bestaande uit een assenstelsel met als horizontale as Individueel - Collectief en als verticale as Informeel - Formeel. Vooral het bundelen van individuele hulpvragen zou meer gedaan kunnen worden, vinden professionals voor zichzelf en nog meer voor het team als geheel. Als zij – niet gehinderd door enige praktische belemmering – hun gewenste positie aangeven, dan is dat meer op het kruispunt van beide assen, waarmee aangegeven wordt dat zowel Individueel en Collectief met elkaar in balans zijn als ook Informeel en Formeel. Het team als geheel zou in de toekomst nog iets meer collectief en informeel willen opereren.

Conclusies

Verder blijkt uit dit onderzoek dat sociaal werkers kansen zien in de samenwerking met het voorliggend veld, omdat daar partijen actief zijn die expertise hebben op het gebied van collectief werken. Een belemmering om collectief samen te werken kan zijn dat – onder andere ingegeven door de hoge werkdruk en meer affiniteit met een individuele insteek - hulpvragen momenteel voornamelijk individueel opgepakt worden. Benodigde kennis en vaardigheden om collectief te kunnen werken, wijken niet wezenlijk af van ‘algemeen’ maatschappelijk werk; hooguit dat de houding (mindset) meer gericht kan zijn op mogelijkheden te (willen) zien om daadwerkelijk collectief te werken.

Download de resultaten van het onderzoek op de website van Viaa. Onderzoekers Christel Teekman en Marco Algera schreven ook een artikel voor socialevraagstukken.nl. Ook over andere onderzoeken van de Werkplaatsen Sociaal Domein publiceert Sociale Vraagstukken artikelen. Bekijk het dossier.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief