20 februari 2018

In de komende 12 jaar neemt het percentage ouderen in de regio leiden toe. Bij sommige gemeenten tot meer dan 25 % van de totale bevolking. Deze ontwikkeling was de reden dat het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord met het Lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van de Hogeschool Leiden (penvoerder van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden) heeft onderzocht wat ouderen zelf doen om vitaal te blijven en langer zelfstandig te kunnen blijven wonen en welke ondersteuning hierbij nodig is. Het was een participatief onderzoek waarin ouderen in alle fases van het onderzoek participeerden.

Uit het onderzoek blijkt dat ouderen zelf heel actief zijn. Hun benadering van vitaliteit richt zich op het in stand houden van de conditie, het behoud van sociale relaties, het behoud van een positieve attitude en hanteren van strategieën gericht op aanpassing aan- en anticiperen op een veranderende leefsituatie.

Hierbij is wel behoefte aan specifieke steun en facilitering, zoals bijvoorbeeld (bereikbare) ontmoetingscentra en  toegankelijke informatie voor mensen die niet digitaal vaardig zijn of de Nederlandse taal niet goed beheersen.
Die steun moet komen vanuit de sociale omgeving, instellingen en gemeenten. Ouderen zelf kunnen actiever participeren in initiatieven in hun buurt of wijk.

Het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord heeft in het rapport aanbevelingen opgesteld die gericht zijn op een passende huisvesting;  ontmoetingsruimten; burgerinitiatieven; de woonomgeving;  informatievoorziening; Wmo voorzieningen en ‘tussenvoorzieningen’.

Download de rapportage en de samenvatting. Deze zijn ook te downloaden op ouderenberaadzuidhollandnoord.nl.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief