Werken aan gebiedsontwikkeling met burgerinitiatieven, sociaalmakelarij en onderzoek

26 oktober 2017

In de gemeente Heerlen worden braakliggende publieke open ruimtes teruggegeven aan burgers met als doel bottom-up burgerinitiatieven te ontwikkelen. Een zogeheten ‘brooker’ legt binnen dit project van de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd verbindingen tussen de overheid, burgers en de markt. Samira Louali, docent-onderzoeker bij Zuyd Hogeschool geeft tijdens de conferentie van de Werkplaatsen Sociaal Domein op 8 november een workshop waarin het project ‘Gebrookersbos’ centraal staat: ‘Sociale innovatie in de wijk: middels burgerinitiatieven, sociaalmakelarij en onderzoek werken aan gebiedsontwikkeling’.

‘Het thema collectieve interventies plopt ineens overal op’

20 oktober 2017

De transformatie van het sociaal domein betekent veel veranderingen voor burgers, professionals, gemeenten en organisaties. Die veranderingen zorgen voor vragen. Lisbeth Verharen, lector Versterken van Sociale Kwaliteit aan de HAN: ‘Vanuit de Werkplaatsen Sociaal Domein pakken we die vragen op met praktijkgericht onderzoek.’

In een Fries atelier samen aan de slag met sociale vraagstukken

19 oktober 2017

Op 8 november is de conferentie ‘Samen leren en ontwikkelen voor een inclusieve samenleving’ van de Werkplaatsen Sociaal Domein. Associate lector Dirk Postma van NHL & Stenden Hogeschool vertelt over de workshops waar hij bij betrokken is en hoe de Werkplaats Sociaal Domein Friesland bijdraagt aan inclusie.

Maak op 8 november kennis met de unieke werkwijze van de Werkplaatsen Sociaal Domein

5 oktober 2017

Wat is de visie op de inclusieve samenleving vanuit onderwijs, lokaal beleid en cliënt en burger? En hoe kunnen we samen aan inclusie bijdragen? Op de conferentie ‘Samen leren en ontwikkelen voor een inclusieve samenleving’ op 8 november 2017 maakt u kennis met de actuele kennis en ervaringen van de Werkplaatsen Sociaal Domein, 14 unieke samenwerkingsverbanden van bestuur, wetenschap en praktijk. Voorzitter Erna Hooghiemstra: ‘Deelnemers leren over verschillende vormen en succesfactoren van leergemeenschappen en hoe deze een proces van inclusie vooruit kunnen helpen.’

Ervaar de waarde van samen leren en ontwikkelen

26 september 2017

Maak kennis met de werkwijze en de activiteiten van de Werkplaatsen Sociaal Domein tijdens de conferentie ‘Samen leren en ontwikkelen voor een inclusieve samenleving’ op 8 november 2017. ‘Het unieke van de Werkplaatsen is dat ze op regionaal niveau investeren in vertrouwensrelaties’, aldus Erna Hooghiemstra, voorzitter van de Werkplaatsen Sociaal Domein. ‘Praktijk, onderwijs, beleid en onderzoek komen samen. Partijen die door de transities steeds meer met elkaar te maken hebben, maar voor wie samenwerken nog niet vanzelfsprekend is.’

Werkconferentie 'Doe, leer en inspireer' op 26 oktober

25 september 2017

Doen, leren en inspireren om zo meer te betekenen voor bewoners en wijken. De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid nodigt je, samen met andere professionals, beleidsmakers, docenten, studenten en vertegenwoordigers van bewoners uit op donderdagmiddag 26 oktober voor een werkconferentie.

Laveren door het midden: een ronde langs sociale (wijk)teams

21 september 2017

Het lukt professionals in sociale wijkteams steeds beter om pro-actief in de wijk bewoners met hulpvragen te helpen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Laveren door het midden…’ van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van Hogeschool Viaa.

Jaarverslag Werkplaats Sociaal Domein Zwolle

21 september 2017

De Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle wordt vormgegeven door het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken, het lectoraat van de Academie Social Work & Theologie van hogeschool Viaa in Zwolle. Gemeente Zwolle is medetrekker van deze werkplaats. Er is nu een jaarverslag van de Werkplaats Sociaal Domein Zwolle beschikbaar.

Kom naar de conferentie Samen leren en ontwikkelen voor een inclusieve samenleving op 8 november

18 september 2017

In de Werkplaatsen Sociaal Domein werken zorg- en welzijnsorganisaties, hogescholen, gemeenten en burgers aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee mag en kan doen. Op 8 november komen zij bij elkaar om ervaringen en kennis te delen.

Actualiteitencollege 'Publieke waarde in, met en door het netwerk'

8 september 2017

Op vrijdag 29 september aanstaande is Martijn van der Steen van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) te gast bij het vierde actualiteitencollege van het Kennisplatform Sociaal Domein. Van der Steen neemt tijdens het college de veranderende verhouding tussen overheid, markt en samenleving onder de loep.

Subsidie aanvragen bij Vakkundig aan het werk

16 augustus 2017

Gemeenten en kennisinstellingen kunnen samen subsidie aanvragen bij het programma Vakkundig aan het werk. Vier oproepen richten zich op het ontwikkelen van kennis over effectieve aanpakken in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk op het terrein van werk en inkomen.

Nieuw bij IWW: draaiboek voor bijeenkomst Samenwerken in de wijk

27 juli 2017

Voor het samenwerken in de wijk is niet één kant-en-klare aanpak die u precies vertelt hoe u goed samenwerkt. Elke wijk, buurt of elk dorp heeft zijn bijzonderheden en vraagt om een specifieke aanpak. Met dit draaiboek en de bijbehorende materialen kunt u een bijeenkomst organiseren waarin u met uw (toekomstige) samenwerkingspartners stappen zet om de samenwerking vorm te geven, te verbeteren of bij te sturen.

Reflectietool Toegang naar passende zorg en ondersteuning

19 juli 2017

Eén van de hoofddoelen van de transformatie is om de zorg en ondersteuning dichterbij de burger te organiseren. Wat werkt en wat schuurt in de toegang? In het kader van het programma Integraal Werken in de Wijk is de reflectietool ‘Ruimte geeft vaart’ ontwikkeld waarmee professionals, beleidsmakers, bestuurders en cliëntvertegenwoordiging samen reflecteren op de toegang tot zorg en ondersteuning.

Lex Veldboer benoemd tot lector Stedelijk Sociaal Werken

19 juli 2017

Lex Veldboer is door het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) benoemd tot lector Stedelijk Sociaal Werken. Zijn benoeming geldt met terugwerkende kracht per 1 maart 2017. Het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken richt zich op de vraag hoe sociale professionals invulling kunnen geven aan stedelijke opgaven van deze tijd zoals community building, maatschappelijke participatie, tegengaan van sociaal isolement en versterken van informele zorg.

Zuid-Holland Zuid: terugblik en vooruitblik

8 juli 2017

Vanaf september 2016 is veel energie gestoken in de uitvoering van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid, het samenbrengen van beleidsmakers, docentonderzoekers en sociale professionals en in het bespreken van dilemma’s, kennisvragen en vraagstukken uit de praktijk van de deelnemende gemeenten. Dat is onder meer gedaan door middel van uiteenlopende activiteiten waaronder werkgroepbijeenkomsten, focusgroepen, onderlinge bezoeken en diverse blogs en workshops. De twee werkgroepen 'Doorontwikkeling sociale wijkteams’ en ‘Samenwerking formeel en informeel’ hebben hierin een centrale rol gespeeld. Wat staat in het tweede jaar op de agenda van de Werkplaats?

Pagina's

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief