9 november 2016

Binnen het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) werken gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en beroepsorganisaties op regionaal niveau samen met Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht en de Universiteit voor Humanistiek. In dit platform wordt de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet begeleid door praktijkonderzoek, ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, opleidingsprogramma’s en praktische ondersteuning. Het platform is één van de 14 Werkplaatsen Sociaal Domein. Jean-Pierre Wilken is als lector Participatie Zorg en Ondersteuning bij deze Werkplaats betrokken.

Waarom zijn de werkplaatsen van grote betekenis voor het sociaal domein?

Nu veel taken op het gebied van zorg en ondersteuning naar de gemeenten zijn gegaan, is het logisch dat ook kennisontwikkeling gedecentraliseerd wordt. De Werkplaatsen Sociaal Domein hebben tot doel zich te ontwikkelen tot regionale kennisinfrastructuren. Zij werken aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Een ander kenmerk is dat de activiteiten van de werkplaatsen dicht tegen de lokale praktijk aan georganiseerd worden.

Hoe krijgt dit de komende jaren vorm?

In 14 regio's krijgen de samenwerkingsverbanden langzamerhand vorm. Gemeenten spelen hier een actieve rol in. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet en hebben behoefte aan kennis rond vraagstukken die gerelateerd zijn aan de transformatie van het sociale domein. Sommige vraagstukken spelen in heel het land, andere zijn meer lokaal van aard. Kennis bundelen en op maat maken draagt bij aan de oplossing van die vraagstukken. De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek, werken aan 'kennis op maat' en verzorgen scholing en coaching.

Hoe is het kennisplatform Utrecht Sociaal tot stand is gekomen?

In Utrecht gaat de Werkplaats Sociaal Domein Utrecht door het leven onder de naam kennisplatform Utrecht Sociaal (www.kus.hu.nl). De werkplaats is tot stand gekomen door inzet van de gemeenten Amersfoort, Utrecht, Nieuwegein en Houten en Hogeschool Utrecht. Ook de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Humanistiek doen mee. We hebben in onze regio 5 inhoudelijke thema's gekozen:

  1. Transformatie van de sociale professional: professionaliteit en professionele identiteit
  2. Effectieve samenwerking
  3. Samenspel tussen formele en informele inzet
  4. Eigen kracht, regie, en collectieve initiatieven
  5. Beleidsparticipatie, strategisch beleid, bestuur en organisatie

Rond deze thema's vindt onderzoek plaats en worden conferenties en ontwikkeltafels georganiseerd.

Wat zijn de resultaten tot nu toe?

Zoals iedere Werkplaats heeft ook Utrecht de afgelopen jaren gewerkt aan het vergroten en delen van kennis rond de transitie en transformatie. De thema's waar we ons in voorganger Wmo-werkplaats Utrecht op gericht hebben zijn:

  • ontwikkeling van wijkgericht werken, met name het ontstaan van sociale teams
  • samenwerking tussen formele en informele zorggevers, rond drie bijzondere doelgroepen: mensen met dementie, verstandelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel
  • methodiekontwikkeling rond de Kanteling

De Wmo-werkplaats voerde onderzoek uit en organiseerde studiedagen en ontwikkelwerkplaatsen. De opbrengsten zijn vertaald in een groot aantal publicaties en in onderwijsmateriaal. Zo is er een reeks van 12 Wmo-wijzers en zijn er factsheets over onderwerpen die in het kader van de veranderingen van het sociale domein van belang zijn. Onder andere over samenwerking in de wijk, individuele en collectieve benaderingen, dagbesteding en respijtzorg. Daarnaast leverde de Wmo-werkplaats een bijdrage aan het Handboek Werken in de Wijk en ontwikkelden we onderwijsmodules over Kwartiermaken en het doorbreken van Sociaal Isolement.

Meer informatie

Lees meer informatie over het kennisplatform Utrecht Sociaal.

 

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief