17 mei 2017

Op 1 juni organiseert het kennisplatform Utrecht Sociaal de bijeenkomst ‘Verantwoorden in tijden van verandering; op zoek naar nieuwe vormen van samensturing.’ De vraag die tijdens deze bijeenkomst centraal staat is: op welke wijze kan verantwoording op een kernachtige, effectieve en zo eenvoudig mogelijke wijze ingericht worden?

In het sociaal domein werken we met publiek geld. Geld dat wordt opgebracht door belastingbetalers. Gemeenten en maatschappelijke organisaties leggen verantwoording af over de besteding van deze gelden. Burgers moeten er vertrouwen in hebben dat publieke taken goed worden uitgevoerd en het gemeenschapsgeld goed wordt besteed. Van oudsher is er discussie over hoe deze verantwoording het beste kan plaatsvinden. Met kwantitatieve informatie (‘meetbaar’, maar hoe hard zijn die gegevens?) of juist op een andere, meer kwalitatieve, manier?

Met de transformatie van het sociale domein verandert ook de sturing en organisatievorm. In tijden van verandering is het verleidelijk om ‘meer grip’ te krijgen door meer informatie te vragen. Zorg- en welzijnsorganisaties klagen dat iedere gemeente een andere wijze van verantwoording heeft, hetgeen veel vraagt van de inrichting van informatiesystemen en veel publiek geld kost. Professionals geven aan (nog steeds) te bukken onder een te grote administratieve belasting. Voordat je het weet, wordt het middel belangrijker dan het doel.

In deze themabijeenkomst legt het kennisplatform verschillende nieuwe uitvoeringsvarianten van sturing en verantwoording naast elkaar. Vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht, Zeist en Hilversum belichten hun sturingsvisie. Tot welke verandering in de verhoudingen tussen gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties leiden deze nieuwe visies? Wat is er nodig om deze succesvol in te voeren in de praktijk? Bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties delen hun ervaring met deze nieuwe vormen van samenspel.

De bijeenkomst is bestemd voor bestuurders, managers en beleidsmedewerkers van gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties, en daarnaast ook voor geïnteresseerde sociale professionals en onderzoekers, docenten en studenten van kennisinstellingen in de regio Utrecht.

Programma en aanmelden

Voor meer informatie over het programma en aanmelden, ga naar de website van het kUS.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief