23 maart 2017

Welke kwesties spelen er in het wijkgericht werken? En welke keuzes maken professionals daarbij? Lisbeth Verharen, lector aan de HAN, heeft samen met anderen een publicatie geschreven over deze en andere vragen die spelen in de wijkteams. Wat blijkt is dat wijkteams nog vooral zorgteams zijn. En dat professionals bij complexe problemen niet snel samenwerken met het informele netwerk.

‘In de dagelijkse praktijk van de Werkplaatsen Sociaal Domein zien wij dat professionals aanlopen tegen bepaalde kwesties. Wij beogen met deze publicatie om deze kwesties op te pakken, er over te discussiëren en kritisch te beschouwen.' Aldus Lisbeth Verharen, lector lokale dienstverlening vanuit Klantperspectief aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: ‘Uitgangspunt van professionals moet zijn: “Waarom werken we op deze manier?”. Professionals maken elke dag keuzes, die vaak ethische en normatieve aspecten hebben. Daar moet je je bewust van zijn en bij stilstaan.’

 

Lisbeth Verharen is een van de auteurs van de nieuwe bundel: “Kwesties en keuzes in wijkgericht werken”. Daarin gaan verschillende auteurs, onder andere Erik Jansen, Ard Sprinkhuizen, Lex Veldboer, Lisbeth Verharen en Vincent de Waal nader in op de achtergrond van de keuzes van professionals. En op de ervaringen in de praktijk tussen beleid en concrete invulling van het wijkgericht werken. De auteurs baseren zich op de praktijk in de 14 Werkplaatsen Sociaal Domein in Nederland, waar onderzoekers docenten, studenten, gemeente en professionals samenwerken om te leren van ‘lessen uit de praktijk’.

De auteurs merken op dat sociale wijkteams vooral zorgteams zijn. Waarom?

‘Er komen ontzettend veel vragen terecht bij de wijkteams. Ze moeten prioriteit geven aan de complexere problemen. Dat is niet zo gek natuurlijk, bij complexe en acute zaken moet je direct ingrijpen. Dat gaat wel ten koste van andere acties van het wijkteam, namelijk signalen oppakken en preventief werken. Wat je ziet is dat veel wijkteams niet meer “naar buiten” gaan op zoek naar “wat is er nog meer aan de hand in de wijk”. Het outreachend werken door het wijkteam is een punt van zorg.’

Wat kunnen teams doen om meer 'naar buiten' te gaan en preventief te werken?

‘Er is tijd en geld voor nodig. Dan moet je naar de gemeente voor meer geld en dat goed onderbouwen waarom het nodig is en wat er blijft liggen als je dat niet doet. Maar aan de andere kant is het ook een kwestie van eigen keuzes maken; maak tijd voor de dingen die je vanuit je vak belangrijk vindt, stel prioriteiten.'

 

Waarom is het belangrijk om bewust te zijn van het zogenoemde ´ethisch actorschap´?

‘Wijkteams worden gedreven door prachtige beleidsuitgangspunten en opdrachten. Zoals het benutten van de kracht van het sociaal netwerk. Dat zijn de concepten, als professional geef je daar in de alledaagse praktijk een concrete invulling aan. Daar maak je keuzes in. Professionals moeten zich eigen maken dat ze bewust in hun werk stilstaan en kritisch, met elkaar, bekijken welke keuzes ze hebben gemaakt in de hulp en ondersteuning. Professionals moeten de hele dag handelen, maar weet wel dat er altijd ethische en normatieve aspecten onder het handelen zitten. De wijze waarop je op de ene plek werkt, zet een standaard voor de manier waarop je op een andere plek te werk gaat. Daar moet je met collega’s over in gesprek en kritisch bekijken of dat de juiste manier is om te werken. Daar kunnen de Werkplaatsen Sociaal Domein bij ondersteunen.’

Jullie constateren dat bij zware problemen professionals minder snel samenwerken met het informele circuit?

‘Burgers en sociale netwerken spelen een grote rol in de hulp en ondersteuning. Dat kan voor professionals ook winst opleveren, namelijk dat je samen beter en efficiënter hulp kunt verlenen. Dan moet je wel eerst investeren in de voorkant; wie zijn er betrokken bij deze situatie en wel rol willen en kunnen mensen daarin spelen. Met hen ga je daarover in gesprek. Dat kost tijd, maar je benut wel de krachten van mensen. Dat gebeurt nog onvoldoende omdat professionals te vaak denken dat het sociaal netwerk de zorgtaak niet op zich kan nemen, er geen tijd voor is. Dan ben je snel geneigd het zelf doen.’

Dit artikel verscheen eerder op zorgwelzijn.nl.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief