20 maart 2017

Erna Hooghiemstra is de nieuwe voorzitter van de Werkplaatsen Sociaal Domein

Erna Hooghiemstra is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Werkplaatsen Sociaal Domein. Ze volgt hiermee Theo Roes op. Hooghiemstra was hiervoor lector van het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving van Avans Hogeschool en werkte daarnaast bij Tranzo aan de Universiteit van Tilburg.

De Werkplaatsen Sociaal Domein zijn door het ministerie van VWS, later met medewerking van de VNG, in het leven geroepen om op regionaal niveau kennisnetwerken te vormen tussen praktijk, gemeenten en opleidingen voor aankomende professionals. Het doel is om praktijkvragen die voortkomen uit de transformaties, vooral rondom professioneel handelen, gezamenlijk te beantwoorden.

Zichtbare en bruikbare resultaten

Er zijn 14 Werkplaatsen Sociaal Domein. Als voorzitter vertegenwoordigt Hooghiemstra de gezamenlijke Werkplaatsen bij het ministerie, de VNG, landelijke kennisinstituten en andere partners en zit zij het landelijke Werkplaatsenoverleg voor. ‘Mijn rol is die van verbinder en vertaler’, zegt Erna Hooghiemstra. ‘De Werkplaatsen zijn stuk voor stuk specialist in hun regio. Het is mijn taak, samen met de kerngroep, bestaande uit 3 lectoren, hun waarde ‘op te schalen’, zodat de resultaten zichtbaar en bruikbaar worden voor andere partijen. Ten behoeve van de doorontwikkeling van de transformatie. Tegelijkertijd is het onze rol om belangrijke landelijke ontwikkelingen te volgen en terug te vertalen naar de Werkplaatsen, zodat zij hier hun voordeel mee kunnen doen.’

Vormgeven van leerwerkpraktijken

Het unieke van de werkplaatsen is dat zij dicht bij de praktijk staan. Door de verbintenis aan lectoraten op Hogescholen geven alle Werkplaatsen vorm aan leerwerkpraktijken. ‘Dat biedt kansen’, aldus Hooghiemstra. ‘Het sociale domein is zo complex dat leren in en van de praktijk, gebruikmakend van goed onderzoek, de beste weg is om vooruit te komen. Dat geldt voor zittende professionals, maar ook voor de opleidingen. We geven de ervaringen met leerwerkpraktijken de komende tijd meer aandacht. Bijvoorbeeld op de conferentie die we in oktober organiseren.’

Integraal Werken in de Wijk

De Werkplaatsen Sociaal Domein zijn onafhankelijk, maar krijgen als landelijke werkgroep ondersteuning van Movisie. Ook met andere kennisinstituten is er goed contact. Hooghiemstra: ‘Het besef groeit dat we veel van elkaar kunnen leren. De landelijke kennisinstituten hebben baat bij onze regionale wortels en praktijkervaringen. De Werkplaatsen bij de waardevolle overstijgende kennis van de kennisinstituten. We hebben bewust gekozen voor een partnerschap met landelijke kennisinstituten binnen het programma Integraal Werken in de Wijk, zodat we kunnen leren hoe we regionale en landelijke kennis beter aan elkaar kunnen verbinden.

Rode draad formuleren

Door de breedte van het sociale domein houden de Werkplaatsen Sociaal Domein zich op verschillende manieren (vaak co-creatief) met heel veel onderwerpen bezig. ‘Elke Werkplaats heeft zijn eigen pareltjes’, zegt Erna Hooghiemstra. ‘Die diversiteit is goed, maar ook kwetsbaar. De komende periode willen we gezamenlijk een rode draad formuleren die ons meer profiel geeft en onze meerwaarde aantoont voor de ontwikkelingen in het sociale domein.’

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief