Kenniscafe-complementair werken

Kenniscafé Complementair werken is meer dan samen-werken

Donderdag 21 april 2022 vond het eerste kenniscafé ‘Complementair werken is meer dan samen-werken’ vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Twente plaats. Het was een geslaagde middag waarin de samenwerking tussen wijkteams, voorliggend veld en geïndiceerde zorg werd besproken. 

Hoe kunnen wijkteams en voorliggende voorzieningen hun samenwerking versterken? Dr. Nicole Ketelaar (onderzoeker lectoraat Social Work), Katrien Spanbroek en Juliëtte Fiselier (transformatieadviseurs Wijkteams Enschede) hebben zich vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Twente gebogen over dit vraagstuk. Zij hebben kansen en knelpunten in beeld gebracht en geconcludeerd dat complementair werken wenselijk en nodig is. Julian Sweers en Lucas Weierink (beide student Social Work) hebben als vervolgstap een onderzoek uitgevoerd met een brede scope naar complementair werken en daarbij de hele zorgketen betrokken.

Na het openingswoord door Katrien Spanbroek volgden er twee presentaties, 'Kansen en knelpunten ten aanzien van de samenwerking van het wijkteam richting voorliggende voorzieningen en vice versa' door Nicole Ketelaar en 'Complementair werken is meer dan samen-werken' door Julian Sweers en Lucas Weierink gevolgd door een korte discussie en een interactieve opdracht.

Tekst loopt door onder de foto.

Kenniscafé Complementair werken is meer dan samen-werken

Waarom verloopt deze samenwerking moeizaam?

Onbekend maakt onbemind, beelden over en weer kloppen soms niet (meer), vraag en aanbod tussen voorliggend veld en geïndiceerde zorg sluiten niet goed aan (komt o.a. doordat mensen elkaar niet weten te vinden) en de samenwerking tussen deze partijen blijft te vaak 'hangen' op persoonlijke contacten en dat maakt samenwerking en uitwisseling kwetsbaar. Bij verloop van medewerkers of uitval is de samenwerking 'weg' en zijn de lijnen doorbroken. 

Wat zou er moeten veranderen om de samenwerking te versterken? 

Samenwerking zal verstevigd moeten worden in structuren en netwerken tussen organisaties, meer uitwisseling tussen de partijen is nodig en investeren in de sociale kaart is een 'oude behoefte' maar blijft ontzettend noodzakelijk. Netwerken zou meer gefaciliteerd moeten worden vanuit de organisaties en een goede sociale kaart zou mogelijk beter opgepakt moeten worden door de gemeente. 

Na de presentatie en de discussie werd de deelnemers gevraagd hoe de partijen zich nu tot elkaar verhouden. Waar staan we nu? En waar willen we idealiter naartoe? Aan de hand van een opdracht werden de cirkels ingevuld. De cirkels zijn ter inzage. 

Kenniscafé Complementair werken is meer dan samen-werken